evali Courses

We found 1 course available for you
See
Free

EVALLI : Vape or Health, Now or Never

19 Lessons
8.4 hours
ทุกระดับ

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะ แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มีความตั้งใจที่จะกระจายข้อมูลความรู้เรื่องพิษภัยของยาสูบและผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ เช่น บุหรี่ไฟฟ้า ผ่านการเรียนรู้ทางออนไลน์บนเว็ปไซด์ให้กับประชาชนไทยโดยไม่คิดมูลค่า ความรู้ที่จะนำมาให้เรียนรู้นั้นเกิดจากการจัดการอบรมเรื่อง …