E-cigar Courses

We found 2 courses available for you
See
Featured
Free

EVALI และผลต่อสุขภาพ (Healt impact) ของบุหรี่ไฟฟ้า

5 Lessons
2.4 hours
ระดับกลาง

จากข้อวิตกกังวล ที่ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยได้ระบุว่าอัตราการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็กนักเรียน (อายุ 13-15 ปี) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3.3 ในปี 2558 เป็นร้อยละ …

What you'll learn
หากท่านเข้าอบรมจนจบหลักสูตรนี้ สามารถดำเนินการทำเรื่องขอรับทุนเพื่องานวิจัยกับทางศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบได้เลยค่ะ
Free

EVALLI : Vape or Health, Now or Never

19 Lessons
8.4 hours
ทุกระดับ

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะ แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มีความตั้งใจที่จะกระจายข้อมูลความรู้เรื่องพิษภัยของยาสูบและผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ เช่น บุหรี่ไฟฟ้า ผ่านการเรียนรู้ทางออนไลน์บนเว็ปไซด์ให้กับประชาชนไทยโดยไม่คิดมูลค่า ความรู้ที่จะนำมาให้เรียนรู้นั้นเกิดจากการจัดการอบรมเรื่อง …